2020

Feb 7-9

Suntory Hall

Tokyo, Japan

Feb 15

Yokohama, Japan

Mar 12

The Symphony Hall

Osaka, Japan

Mar 21

Tokyo Opera City

Tokyo, Japan

Mar 25

Urayasu Concert Hall

Chiba, Japan

Mar 29

Munetsugu Hall

Nagoya, Japan

April 18

Yokohama, Japan

April 25

Aichi, Japan

Mai 8

Kioi Hall

Tokyo, Japan

Mai 30

Kitakyushu, Japan

June 16

Tokyo, Japan

July 4

Tokyo, Japan

July 11

Saitama, Japan

Aug 30

Yamaguchi, Japan

Sep 5

Niigata, Japan